Меню Затваряне

ЗА КАКВО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ОДИТЪТ?

Постепенно нуждите на все по-голям кръг заинтересовани страни, които искат да получат сигурност в качеството на финансово отчитане на предприятията, са транспонирани в законови разпоредби. Докато тази необходимост като цяло се определя от националните законодателства, съобразно спецификата на местните условия, то всички големи и публично търгувани компании подлежат на независим финансов одит всяка година.
Днес, законодателствата обикновено изискват собствениците на предприятията да изберат независим одитор и след завършване на ангажимента, одитираният финансов отчет, ведно с издадения одиторски доклад, да бъде обявен в публичните регистри. Същевременно финансовите отчети и одиторските доклади често се публикуват на интернет страниците на предприятията, дори се изпращат лично до инвеститори или други лица.
Макар първоначално одитът да е бил предназначен за много тясна група заинтересовани страни, целта сега е да предоставя разумна увереност на всички, които могат да бъдат засегнати. Това развитие, в немалка степен, е продиктувано от нарастващата роля, която големите организации имат в живота на всеки.
В тази връзка трябва да се изтъкне изключителната роля на одита на финансови отчети, доколкото повечето големи групи и компании са публични, и евентуални несъответствия и отклонения, в представена и неодитирана информация, биха могли да имат отражение върху неизчерпаем списък с лица, с непредвидими последствия за тях.

Начало

Назад