Меню Затваряне

Одит


Нашият одиторски подход  и методология е разработен на база най-добрите практики и стандарти в областта на одита.
За да извършим одиторските си процедури, ние проучваме в детайли дейността на одитираното предприятие, запознаваме се със спецификата на отрасъла, в който работи, бизнес целите, които то си поставя,  и рисковете, които биха имали ефекти на финансовото състояние, дейността и резултатите от нея, и бъдещето функциониране и стабилитет на това предприятие. Този подход ни дава възможност не само да изразим нашето професионално одиторско мнение по проверявания финансов отчет, но и да предоставим допълнителни ползи, като запознаем управлението с нашата независима оценка и съвети по ключови въпроси. Също така, ние задължително проучваме и контролната система на предприятието, в частта и доколкото тя влияе върху достоверното създаване и представяне на финансовите показатели, които проверяваме. Нашите констатации в тази област са високо ценени, доколкото те също носят допълнителни полезност за развитието на организацията и управлението на бизнеса.

В допълнение, нашите услуги се предлагат от професионалисти с опит в различни отрасли, което ни позволява да разрешаваме сложни бизнес проблеми и да ви препоръчваме съответните превантивни мерки.
Нашето задълбочено познаване на българските и международните счетоводни и одиторски стандарти и практика, както и богатият ни практически опит с клиенти, работещи в различни отрасли, държави и сфери на дейност, са получили дългогодишното признание и доверието на стопанската  общност, правителствени и международни организации.

Одит на финансови отчети и друга финансова информация

  • Одит на финансовите отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно Националните счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и/или друга общоприета отчетна рамка, както и на консолидационни пакети, изготвени в съответствие със счетоводната политика на съответната група
  • Одит на консолидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО и/или друга общоприета или специфична отчетна рамка, както и на консолидирани вътрешни отчети, изготвени в съответствие със счетоводната политика и за вътрешни цели на съответната група
  • Одит на проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции и/или правителствени и неправителствени организации
  • Одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с отчетна рамка със специално предназначение
  • Одит на отделни компоненти на финансов отчет, или на конкретен елемент, статия или позиция от финансов отчет
  • Одит със специални цели във връзка с регулаторни изисквания

    Нашите одит ангажименти приключват с издаването на одиторски доклад с мнение върху финансовия отчет в съответствие с правилата и изискванията на Международните одиторски стандарти и допълнително при съответния тип одит ангажимент –  изискванията и на груповия одитор или институцията/организацията – възложител или ползвател на одиторския доклад.

Вътрешен одит
Нашите одит ангажименти приключват с изготвянето и представянето на ръководството на подробен вътрешен доклад, съдържащ основните констатации по оценката и спазването на вътрешно-контролните правила, оперативни процедури и отчетни изисквания.

Начало

Назад