Меню Затваряне

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ И ПОЛЗИТЕ ОТ ОДИТА ?

Изпълнението на одиторските ангажименти, се регламентира от строги професионални стандарти и етични изисквания, които изискват одиторите да проучат в детайли одитираното предприятие и неговата среда, което включва проверки на счетоводните политики и практики, процеса на финансовото отчитане, анализ на планове, стратегии и икономическите условия, както и физически инвентаризации на активи.
Крайната цел на одиторския ангажимент е да се постигне разумна степен на сигурност и да се изрази мнение, доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности и отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.
По този начин се реализира и основният принос на независимия финансов одит, а именно да се предостави сигурност на всички заинтересовани страни, доколко финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, имущественото и финансовото състояние на дадено предприятие.
В резултат на детайлния подход, ангажиментите за одит осигуряват и допълнителни ползи от съществено значение, защото предоставят обективна оценка на обстоятелствата, а чрез професионални съвети – надеждна база за вземане на решения, което спестява време и ресурси, дава възможности за оптимизация и развитие, като същевременно защитава интересите на всички страни.

Начало

Назад